ข้อกำหนดและนโบายความ เป็นส่วนตัว ในการร่วมกิจกรรมของ IT Corner

1.การเข้าร่วมการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล / และอื่น ๆ เหล่านี้จะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามกติกา (“กติกา”)และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

2.ช่วงเวลาเข้าร่วมสำหรับการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล / และอื่นๆ ที่  บริษัท IT Corner จัดขึ้นนี้ ได้มีการระบุเวลาเริ่ม และสิ้นสุด ตามเวลาในไทย (“ช่วงเวลาเข้าร่วม”)อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เข้าร่วมแต่ละท่านได้รับทราบอย่างดีแล้ว

3.ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน จะต้องทำตามกติกา/กฎเกณฑ์ที่ทาง บริษัท IT Corner ระบุอย่างครบถ้วน เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล ในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น

4.การลงทะเบียน / การส่งรูป / การแสดงความคิดเห็น / หรือการแทครายชื่อ มาที่ แบบฟอร์ม / หน้าเพจ / หรือช่องแสดงความคิดเห็นของโพสต์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าท่านได้ตกลงอย่างชัดแจ้งว่าชื่อของท่านและรูปโปรไฟล์ของท่านอาจได้รับการโพสต์แบบสาธารณะที่หน้าการแข่งขันและหน้าFacebook ของ บริษัท IT Corner และท่านยินยอมให้ บริษัท IT Corner รวบรวม, ประมวล,และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยชื่อและรูปโปรไฟล์ของท่าน) ตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://itcorner.co.th/?p=24127

5.การลงทะเบียน / การส่งรูป / การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยทีมงาน บริษัท IT Corner ด้วยดุลยพินิจโดยฝ่ายเดียวของ  สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมใดๆ

6.การลงทะเบียน / การส่งรูป / การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล ทั้งหมดจะต้องได้รับภายใน “ช่วงเวลาเข้าร่วม” กิจกรรม ตามที่มีการระบุไว้ในกิจกรรมนั้นๆ

7. บริษัท IT Corner จะแจ้งผู้ชนะทั้งหมดทางเว็บไซต์ของบริษัท/ Facebook ทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองช่องทาง ภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ มีหน้าที่ที่จะต้องยืนยันการได้รับแจ้ง โดยการส่งอีเมล์ตอบกลับ / หรือส่งข้อความมาทาง Facebook ทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองช่องทาง พร้อมกรอก, เซ็น,และส่งคืนแบบฟอร์มรับรางวัลของผู้ชนะ และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ (หากมี) ตามที่แสดงรายการไว้ในอีเมล์ / ประกาศแจ้งของ บริษัท IT Corner ภายในระยะเวลาที่กิจกรรมนั้น ๆ ได้ทำการกำหนดไว้

8.รางวัลทั้งหมดจะถูก จัดส่ง / นัดรับมอบ ให้แก่ผู้ชนะหลังจาก บริษัท IT Corner ได้รับอีเมล์ตอบกลับ / หรือส่งข้อความมาทาง Facebook ทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองช่องทาง อันเป็นการยืนยันตัวของผู้ชนะ พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลที่ บริษัท IT Corner ต้องการทั้งหมดแล้ว

9.ผู้สมัครแต่ละคนจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งกิจกรรม ไม่อนุญาตให้สมัครลงทะเบียน / ส่งรูป / หรือแสดงความคิดเห็น ใด ๆ หลายครั้ง ที่อาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะ หรือได้รับสิทธิ์ หากมีตรวจพบ ทีมงาน บริษัท IT Corner มีสิทธิ์ทำการตัดสิทธิ์ท่านออกจากกิจกรรมนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ผู้สมัครห้ามทำการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนระยะทางการวิ่งหรือมีสิ่งที่ผิดปกติจากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว หากมีตรวจพบ ทีมงาน บริษัท IT Corner มีสิทธิ์ทำการตัดสิทธิ์ท่านออกจากกิจกรรมนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม (ระเบียบกฎหมาย)

1. “ผู้สนับสนุน” : การแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล / โปรโมชั่น เหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุน, การอุปถัมภ์, หรือการจัดการโดย Facebook หรือมีความเกี่ยวข้องได้กับ Facebook

2.การเข้าร่วมจะเปิดให้เฉพาะ“ผู้เข้าร่วม” ที่ :

มีอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่ผู้เข้าร่วมกำลังอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีอายุถึง 13 ปีแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ผู้เข้าร่วมกำลังอาศัยอยู่ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และการอนุญาตนี้ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็นซึ่งพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องได้อ่านและยอมรับกติกา กับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล เหล่านี้ ไม่อนุญาตให้มีการเข้าร่วมแบบเป็นทีม หรือบริษัท หรือสถาบันใด ๆ ในการแข่งขันเหล่านี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล เหล่านี้ (แล้วแต่เงื่อนไข)

4.เนื้อหาในการเข้าร่วม : ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมใด ๆ โดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้สนับสนุน โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจของผู้สนับสนุน การเข้าร่วมใด ๆ จะต้องไม่มีเนื้อหาต่อไปนี้ :

·เปิดเผยหรือส่อเรื่องราวทางเพศ; มีความรุนแรงที่ไม่จำเป็นหรือดูถูกเผ่าพันธุ์, เชื้อชาติ, เพศ,ศาสนา, อาชีพ หรือกลุ่มอายุ; ดูหมิ่นความเชื่อ หรือโป๊เปลือย;

·ส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาผิดกฎหมาย, ยาสูบ,ปืน/อาวุธ (หรือการใช้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า);ส่งเสริมการกระทำที่อาจดูไม่ปลอดภัยหรืออันตราย; ส่งเสริมวาระหรือข้อความทางการเมืองใดๆ;

·ลามกอนาจารหรือก้าวร้าว ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังใด ๆ ปรากฏซ้ำกับการสมัครเข้าร่วมอื่นที่ส่งเข้ามา;

·ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้เข้าใจผิด หรือมีการดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นหรือบริษัทอื่น;

·มีข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ป้ายหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบุคคล ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ถนน;

·มีผู้มีชื่อเสียงและ/หรือบุคคลสาธารณะหรือไม่สาธารณะอื่นใด ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยไม่ได้รับอนุญาต;

·มีโฆษณาของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ บริษัท IT Corner และรูปภาพ หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ซึ่งสื่อความหมายที่ขัดต่อภาพลักษณ์อันดีและ/หรือความตั้งใจอันดีที่เราปรารถนาจะให้เกิดขึ้น

·ละเมิดกฎหมายใด ๆ

5.ผู้ชนะรางวัล : การประกาศรายชื่อผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้ถูกกำหนดวัน, เวลา, รวมถึงสถานที่ โดยได้มี
การระบุไว้ในเงื่อนไขของการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล ต่าง ๆ ที่ บริษัท IT Corner
ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมทุกท่าน ได้รับทราบ และศึกษาข้อมูลเหล่านี้ดีแล้ว

·การสมัครเข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งได้รับในระหว่างช่วงการแข่งขันจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย บริษัท IT Corner และจะเผยแพร่สู่สาธารณะ ในหน้าการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัล ต่าง ๆ ของ บริษัท IT Corner

·รางวัล : บริษัท IT Corner ได้มีการกำหนดของรางวัลที่ชัดเจน โดยมีการระบุยี่ห้อ / รุ่น / จำนวน / และลำดับรางวัล ของรางวัลเหล่านั้นในรายละเอียดของการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งนี้ หากรับทราบในรายละเอียดของผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องไซส์ / สี เรียบร้อยแล้ว และพบว่า บริษัท IT Corner ไม่มีไซส์ / สี ที่ผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องการ ทีมงาน บริษัท IT Corner มีสิทธิ์ที่จะเลือกรางวัลโดยมีไซส์ / สี ที่ใกล้เคียงให้แก่ผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·การคัดเลือกผู้ชนะ : บริษัท IT Corner ได้แจ้งวิธีการคัดเลือกผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธ์ อย่างชัดเจน และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน / งานกิจกรรม / กิจกรรมชิงรางวัลต่างๆ เหล่านี้ ได้รับทราบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกจากวิธีการสุ่มรายชื่อผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา / คัดเลือกจากลำดับการลงทะเบียน / คัดเลือกจากความถูกใจของคณะกรรมที่แต่งตั้งโดย บริษัท IT Corner / หรือคัดเลือกจากยอดโหวตความนิยม หรือการกดถูกใจ โดยทีมงาน บริษัท IT Corner ได้สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะ / ผู้ได้รับสิทธิ์ ในทุกกรณี

·วิธีการส่งมอบของรางวัล : รางวัลทั้งหมดจะถูก จัดส่ง / นัดรับมอบ ให้แก่ผู้ชนะหลังจาก บริษัท IT Corner ได้รับอีเมล์ตอบกลับ / หรือส่งข้อความมาทาง Facebookทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองช่องทาง อันเป็นการยืนยันตัวของผู้ชนะ พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลที่ บริษัท IT Corner ต้องการทั้งหมดแล้ว

ใส่ความเห็น